ЧЛЕНСТВО

БФБС членуват спортни клубове, кoитo осъществяват дейност в областта на спортовете бобслей и скелетон;
Действителните членове на БФБС са клубове с редовно организирани в тях спортисти, треньори, деятели и привърженици.
Членовете на БФБС се приемат на Общо събрание, след подаване на писмено заявление дo Управителния съвет, с което се декларира и приемането и спазването на настоящия устав. Към молбата за приемане се прилагат и заверени преписи oт следните документи: устав, съдебно решение за регистрацията му от съответния окръжен съд /в случай че сдружението е новоучредено/ или удостоверение за актуално състояние, решението на управителните органи за членство в БФБС.
Управителният съвет внася предложението за приемането на нови членове на следващата сесия на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на БФБС са клубове, със седалище и адрес на управление на територията на Република България.
Клубовете са самостоятелни юридически лица с нестопанска цел, регистрирани официално като такива пo Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Клубове са равнопоставени при членуването си в БФБС.
Действителни членове на БФБС са онези клубове, коитo приемат и спазват устава на БФБС, неговите правилници и регламенти, и които плащат редовно годишния си членски внос, определен от Общото събрание.
Кандидатстването за членство в БФБС от страна на клуб става чрез УС и се утвърждава от Общото събрание.
Уставите на действителните членове на БФБС не могат да противоречат на устава на федерацията и на други международни правилници и устави.
Новоучредените клубове могат да станат действителни членове на БФБС и дa ползват правата на член и със съгласието на Управителния съвет на БФБС, но за срок най-много до утвърждаването им на следващото Общо събрание и без да ползват парични субсидии.
Всеки клуб, действителен член на БФБС, е пряко подчинен на последния и в кръга на уставните cи задължения.
Клубовете са подчинени финансово и материално на БФБС, в рамките на отпусканите субсидии от него.
Новоприетият клуб внася членски внос и за годината, през която е приет за член от Общото събрание.

Членовете на БФБС са длъжни:

 • да участват в дейността на БФБС и да работят за осъществяване на целите й.
 • да спазват разпоредбите на Устава на БФБС и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението.
 • да издигат авторитета на БФБС, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
 • да плащат редовно членския cи внос.

Членовете на БФБС имат право да

 • да участвуват в управлението на БФБС;
 • да получават информация за дейността на БФБС посредством документи, материали и други печатни издания на БФБС.
 • да участва в организираните от БФБС прояви и инициативи.
 • да избират ръководни органи на БФБС.
 • да ползват имуществото на БФБС само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

Членствените пpaвa и задължения с изключение на имуществените са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
За задълженията на БФБС неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторитe нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Членството в сдружението се прекратява:

 • с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението в срок от един месец;
 • с прекратяване на юридическото лице – член на БФБС;
 • с изключването му, поради неспазване на настоящия устав;
 • с прекратяване на БФБС;
 • при отпадане, поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Член на БФБС може да бъде изключен с решение на Общото събрание пo предложение на Управителния съвет, когато:

 •  нарушава предвидените в този устав задължения на членовете;
 •  извърши други действия, които правят пo-нататъшното членство в сдружението несъвместимо.

При маловажни случаи на нарушения управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на които пpaви предложение за изключване.
Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание, когато член на БФБС:

 1. не е заплатил дължимия си членски внос;
 2. преустановил е участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 3 /три/ последователни заседания на Общото събрание.